Tezy do egzaminu podczas kolędy
(UWAGA! „ZPB” = książeczka: „Z Panem Bogiem”, Pelplin 2004)
• Akt wiary nadziei i miłości. „ZPB” str. 29/30.
• Główne prawdy wiary. „ZPB” str. 27.
• Pięć Przykazań Kościelnych. „ZPB” str. 21. (tylko nowa wersja!)
• Dziesięć Przykazań Bożych. „ZPB” str. 19/20.
• Dwadzieścia tajemnic Różańca św. „ZPB” str. 362, lub inaczej.
• Skład Apostolski. „ZPB” str. 18.


Tezy do egzaminu przed Spowiedzią św.
1. Podaj pięć warunków dobrej Spowiedzi św. „ZPB” str. 37.
2. Co to jest Rachunek sumienia: jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów, które popełniłem od ostatniej spowiedzi św. i tym samym drogi powrotu do Boga.
3. Co to jest żal za grzechy: jest to smutek duszy z powodu ob-rażenia grzechami dobrego Boga i chęć nie popełniania zła w przy-szłości.
4. Kiedy postanowienie poprawy jest mocne: gdy wiem, z czego i jak chcę się poprawić; muszę sobie wybrać jedną powtarzającą się wadę i obmyślić sposób walki z nią.
5. Kiedy Spowiedź św. będzie szczerą: gdy wypowiem wszystkie popełnione grzech. Mam się tak spowiadać by ksiądz mógł usłyszeć i zrozumieć każdy mój grzech.
6. Co to jest zadośćuczynienie Bogu: to jest odmówienie pokuty, którą zadał ksiądz. Ja mogą sobie sam nadać większą pokutę, by pięk-niej pokazać Bogu, że Go kocham.
7. Co to jest zadośćuczynienie ludziom: jest to naprawienie szkód, które popełniłem swoimi grzechami. Powinienem przeprosić, jeśli kogoś obraziłem, naprawić zło, oddać, co ukradłem.
8. Co to jest grzech ciężki: jest to świadome i dobrowolne popeł-nienie poważnego (dużego) zła.
9. Co to znaczy grzeszyć świadomie: to znaczy, że wiem, iż je-stem nieposłuszny Panu Bogu, lecz pomimo to czynię zło.
10. Co to znaczy grzeszyć dobrowolnie: to znaczy, że nikt i nic minie do zła nie zmusza, sam z własnej woli je czynię.
11. Co to znaczy grzeszyć w rzeczy ważnej: to znaczy naruszać wolę Pana Boga wyrażoną w 10 Bożych przykazaniach, lub w 5 ko-ścielnych.
12. Co to jest grzech lekki: to jest grzech, który został popełniony w rzeczy mało ważnej, lub nieświadomie, lub wtedy, gdy zostałem do niego zmuszony.
13. Kto odpuszcza grzechy: grzechy odpuszcza Pan Bóg, ciężkie tylko w spowiedzi świętej, a grzechy lekkie również podczas poboż-nego przeżegnania się wodą święconą, lub w tedy, gdy czynimy akt pokuty we Mszy św., albo wtedy, gdy mówimy Panu Bogu, że Go bardzo kochamy i chcemy być z Nim zawsze.
14. Co to jest Msza św.: Msza św. jest spotkaniem z Panem Bo-giem. W słowie słyszymy Jego głos, a w Komunii św. widzimy jego obecność i Nim się karmimy.
15. Co to jest Komunia św.: Komunia św. jest to żywy i prawdzi-wy Pan Jezus. Widzę kawałek chleba, a wierzę, że jest to Pan Jezus z całym swoim Bóstwem i całym Człowieczeństwem.
16. Z jakich części składa się Msza św.: Msza św. składa się z; 1) obrzędów wstępnych; 2) liturgii słowa; 3) liturgii eucharystycznej; 4) obrzędów zakończenia.
17. Co czynimy podczas obrzędów wstępnych: podczas obrzędów wstępnych witamy się z Panem Jezusem i przygotowujemy się do spo-tkania Go w słowie i Komunii św.
18. Co czynimy podczas liturgii słowa: podczas liturgii słowa uważamy na każde słowo Pana Jezusa i z radością Mu odpowiadamy śpiewając Psalmy.
19. Co czynimy podczas liturgii eucharystycznej: podczas liturgii eucharystycznej Bogu Ojcu ofiarowujemy (przekazujemy w darze) Ciało i Krew Pana Jezusa i karmimy się Jego boskim życiem.
20. Należy nauczyć się sposobu spowiadania tylko z książeczki: „Z Panem Bogiem”!!! Należy umieć czytać i znać „ZPB” str. 460-464, oraz na pamięć jedynie dialog podczas sakramentu. To, co dru-kowane na czerwono należy pominąć. Z różnych możliwości do wy-boru należy uczyć się pierwszej (!) 474-478.

OBRZĘD POJEDNANIA JEDNEGO PENITENTA
PRZYJĘCIE PENITENTA
Penitent wypowiada słowa:
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus. Po odpowiedzi Kapłana czyni znak krzyża mówiąc:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Następnie kapłan krótką formułą zachęca penitenta do ufności Bogu.
Bóg niech będzie w sercu Twoim, abyś skruszony w duchu wy-znał swoje grzechy.
CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, kapłan lub sam penitent odczytuje jakiś tekst z Pisma św. Może się to odbyć w czasie przygotowania do sprawowania sa-kramentu.
WYZNANIE GRZECHÓW I PRZYJĘCIE ZADOŚĆUCZYNIENIA
Jeżeli penitent nie jest znany spowiednikowi, niech poda mu swój stan, czas ostat-niej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne oko-liczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonania jego po-sługi np. w słowach
Ostatni raz u spowiedzi św. byłem... Jestem uczniem klasy... (jestem studentem, matka ojcem itp.). Zadaną pokutę odprawiłem. Obrazi-łem Pana Boga następującymi grzechami:...
Penitent wyznaje swoje grzechy.
Więcej grzechów nie pamiętam, za te i za zapomniane w grzechy serdecznie żałuje i proszę o wybaczenie.
Jeżeli zachodzi potrzeba, niech kapłan pomaga penitentowi w całkowitym wyzna-niu grzechów, niech go napomni, aby szczerze żałował, że obraził Boga, stosow-nymi radami niech go wspiera w rozpoczęciu nowego życia i w razie potrzeby poucza o obowiązkach chrześcijańskiego życia.
Jeżeli penitent spowodował szkodę lub zgorszenie, kapłan powinien go nakłonić do postanowienia naprawy tego zła.
Następnie kapłan wyznacza penitentowi zadośćuczynienie, które ma być nie tylko przebłaganiem za przeszłe winy, lecz także pomocą do nowego życia i lekarstwem na chorobę duszy. Dlatego, o ile to możliwe, zadośćuczynienie powinno odpowia-dać ciężkości i rodzajowi grzechów.
Właściwym zadośćuczynieniem jest modlitwa, wyrzeczenie, a przede wszystkim usługi oddawane bliźnim i uczynki miłosierdzia. W ten sposób staje się jasne, że grzech i jego odpuszczenie mają charakter społeczny.
MODLITWA PENITENTA I ROZGRZESZENIE KAPŁAŃSKIE
Ksiądz zachęca do okazania skruchy i postanowienia nowego życia przez jakąś modlitwę, w której prosi o przebaczenie Boga Ojca. Wypada użyć modlitwy złożo-nej ze słów Pisma św.
Żałuj za grzechy
Penitent używa formuły:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3x)
Po modlitwie penitenta kapłan wyciąga ręce lub przynajmniej prawą rękę nad głową penitenta i wypowiada formułę rozgrzeszenia, w której istotne są słowa:
"Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Gdy kapłan wymawia końcowe słowa, kreśli nad penitentem znak krzyża.
Penitent odpowiada:
Amen.
Formuła rozgrzeszenia wskazuje, że pojednanie penitenta ma źródło w miłosier-dziu Ojca, ukazuje związek między pojednaniem grzesznika i misterium paschal-nym Chrystusa; podkreśla rolę Ducha Świętego w odpuszczeniu grzechów; wresz-cie rzuca światło na kościelną stronę sakramentu, ponieważ prosi się o pojednanie z Bogiem i otrzymuje się je przez pośrednictwo Kościoła.
DZIĘKCZYNIENIE I ODESŁANIE PENITENTA
Penitent otrzymawszy odpuszczenie grzechów, wysławia miłosierdzie Boże i skła-da dzięki Bogu krótką inwokacją wyjętą z Pisma św. Następnie kapłan odsyła go w pokoju:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Penitent::
Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan kończy:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Penitent kontynuuje i wyraża swoje nawrócenie przez życie zgodne z Ewangelią Chrystusa i coraz bardziej przeniknięte miłością Boga, "bo miłość zakrywa wiele grzechów" (1 P 4,8).

Kontakt do Parafii

Herb Parafia Stowięcino

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Św. STANISŁAWA BP i M.
w STOWIĘCINIE

PL 76-220 Główczyce; Stowięcino 17;

Telefony.: +48 59 811 66 69 GSM: +48 606 437 056
Biuro parafialne czynne w soboty między 13:00 a 15:00

Informator parafialny

Zapisz się do parafialnego biuletynu aby otrzymywać wszystkie ważne informacje z Twojej Parafii. Będziesz otrzymywać wszystko co ważne na swoją pocztę.